info@landing.pl

Regulamin usług

Przeczytaj regulamin naszych usług

Regulamin platformy internetowej Landing.pl

 

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

Platforma internetowa Landing.pl, dostępna pod adresem internetowym www.landing.pl, prowadzona jest przez Macieja Czajkowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WebWaver Maciej Czajkowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 522 279 18 84, REGON 145888958.

 

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z platformy Landing.pl i określa jej zasady korzystania oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Platformy.

 

 

§ 2

Definicje

 

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Platformy Landing.pl, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WebWaver Maciej Czajkowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 522 279 18 84, REGON 145888958.

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Platformy.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Platformy.

Platforma – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.landing.pl

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Platformy), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin - niniejszy regulamin Platformy.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające pośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny na Platformie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży.

Koszyk – element oprogramowania Platformy, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt - dostępna na Platformie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy internetowej. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług.

 

 

§ 3

Kontakt z Platformą

 

Adres Sprzedawcy: ul. Bema 83/73, 01-233 Warszawa

Adres e-mail Sprzedawcy: info@landing.pl

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PL 53 1140 2004 0000 3902 7421 3021

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

 

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania z Platformy, w tym przeglądania asortymentu Platformy oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Internet Explorer,

aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

włączona obsługa plików cookies,,

zainstalowany program FlashPlayer.

 

 

§ 5

Informacje ogólne

 

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Platformy nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Platformy możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 

 Ceny podane na Platformie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się wyłącznie cena za Produkt, o której Klient jest informowany na stronach Platformy w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także informacja o innych kosztach, będzie podana na Platformie w opisie Produktu.

 

 

§ 6

Zakładanie Konta na Platformie

 

Klient nie musi zakładać Konta na Platformie, by móc w pełni korzystać z usług Platformy.

 

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup teraz” (lub „Dodaj do koszyka”);

wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu e-mail, na który Platforma ma wysłać fakturę pro formę, (opcjonalnie) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

kliknąć przycisk “Złóż zamówienie”,

odebrać fakturę pro forma za pośrednictwem podanego wcześniej adresu e-mail, opłacić zamówienie przelewem tradycyjnym w określonym terminie

 

 

§ 8

Oferowane metody płatności

 

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

 

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia na Platformie internetowej zgodnie z § 7 Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przelewem tradycyjnym w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

Produkt zostanie zrealizowany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.

Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6. Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 

7. Terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Europy.

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 

W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

Konsument powinien oddać dostęp do Produktu Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne, płatne grafiki i zdjęcia

o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 

W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 

§ 13

Dane osobowe na Platformie Landing.pl

 

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Platformy jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Platformy. internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Platformy internetowej mogą być:

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na Platformie.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Platformę zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Landing page

Podsumowuje ofertę

i przypomina o formach kontaktu

 

 

Wierzymy, że dostarczyliśmy Tobie wiele przydatnych i przejrzystych informacji na temat naszej oferty. Mamy nadzieję, że oddaliśmy w Twoje ręce również wiele inspiracji, którymi niebawem się z nami podzielisz.

 

Jeśli masz do nas dodatkowe pytania pamiętaj, że jesteśmy do Twojej dyspozycji za pośrednictwem czatu oraz poczty e-mail.

 

 

Tutaj możesz wysłać nam maila z zapytaniem:

*Klikając w przycisk "Wyślij wiadomość" wyrażasz jednocześnie zgodę na jednorazowy kontakt pod wskazany numer telefonu lub adres e-mail w celu udzielenia informacji na temat naszych usług.

 

Twój numer telefonu oraz adres e-mail nie zostanie wykorzystany do późniejszego dystrybuowania treści czy reklamowania usług bez wyraźnej zgody.

Powrót na górę

Adres e-mail*:
Numer telefonu:
Treść wiadomości:
Wyślij wiadomość*
Wyślij wiadomość*
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy za kontakt.
Proszę wpisać adres e-mail
Adres e-mail*:
Numer telefonu:
Treść wiadomości:
Wyślij wiadomość*
Wyślij wiadomość*
Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy za kontakt.
Proszę wpisać
adres e-mail
www.landing.pl

info@landing.pl